KVKK VE GİZLİLİK POLİTİKASI

 

1.TARAFLAR

İşbu kişisel verilerin işlenmesi sözleşmesi, Manibux Bilişim Hizmetleri A.Ş. (bundan sonra MANIBUX olarak anılacaktır) ile www.manibux.com sitesine ve manibux mobil uygulamasına (bundan sonra “uygulama” olarak anılacaktır.) üye olan kullanıcı arasında düzenlenmiştir ve kullanım sözleşmesinin ayrılmaz bir parçasıdır.

 

2.TANIMLAR

İşbu sözleşmede yer alan;

Açık Rıza :Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza.

Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.

Kişisel Veri Sahibi :Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.

Kişisel Veri :Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi. Dolayısıyla tüzel kişilere ilişkin bilgilerin işlenmesi Kanun kapsamında değildir. Örneğin; ad-soyad, TCKN, e-posta, adres, doğum tarihi, kredi kartı numarası, banka hesap numarası vb.

Özel Nitelikli Kişisel Veri :Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık kıyafet, dernek vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler özel nitelikli verilerdir.

Veri Sorumlusu : Kişisel verilerin işlenme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, verilerin sistematik bir şekilde tutulduğu yeri (veri kayıt sistemi) yöneten kişi veri sorumlusudur.

Anayasa : Türkiye Cumhuriyeti Anayasası.

 

3. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN HUSUSLAR

3.1. Kişisel verilerin işlenmesinde Genel İlkeler.

MANIBUX, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Kişisel Verilerin İşlenmesi Kanunu (bundan sonra KVKK olarak anılacaktır) kapsamında uymak zorunda olduğu diğer kanunlarda yer alan hükümler doğrultusunda verileri işlemektedir.

Bu kapsamda aşağıdaki ilkeler doğrultusunda hareket edilmektedir:

3.1.1. Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygun olunması

MANIBUX basiretli bir tacir olarak, kişisel verilerin işlenmesinde hukuksal düzenlemelerle getirilen ilkeler ile genel güven ve dürüstlük kuralına uygun hareket etmektedir.

3.1.2. Kişisel Verilerin Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olmasını Sağlama

MANIBUX, faaliyeti kapsamında uymak zorunda olduğu diğer kanunlar ile birlikte KVKK kapsamında kişisel veri sahiplerinin temel haklarını ve kendi meşru menfaatlerini dikkate alarak işlediği kişisel verilerin doğru ve güncel olmasını sağlamaktadır.

3.1.3. Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşleme

MANIBUX, meşru ve hukuka uygun olan kişisel veri işleme amacını açık ve kesin olarak belirlemektedir. Bu kapsamda kişisel veriler sunulmakta ya da sunulacak hizmetlerle ve yasal yükümlülükleri ile sınırlı olarak işlenmektedir. Bu kapsamda, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği henüz kişisel veri işleme faaliyeti başlamadan ortaya konulmaktadır.

3.1.4. İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma

MANIBUX kişisel verileri belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesine elverişli bir biçimde işlemekte ve amacın gerçekleştirilmesiyle ilgili olmayan veya ihtiyaç duyulmayan kişisel verilerin işlenmesinden kaçınmaktadır. Bu doğrultuda verilerin işlenmesi faaliyetler ve yasal yükümlülükler ile sınırlıdır.

3.1.5. İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç için Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Etme

MANIBUX kişisel verileri ancak ilgili uymakla yükümlü olduğu mevzuatta belirtildiği veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmektedir.

3.2.Kişisel verilerin işlenme şartları

Kişisel verilerin korunması Anayasal bir haktır. Temel hak ve hürriyetler, özlerine dokunulmaksızın yalnızca Anayasa’nın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir. Anayasa gereğince, kişisel veriler ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin rızasıyla işlenebilecektir. MANIBUX, bu doğrultuda ve Anayasa’ya uygun bir biçimde; kişisel verileri, ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlemektedir.

Kişisel veri sahibinin açık rıza vermesi, kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesini mümkün kılan hukuki dayanaklardan yalnızca bir tanesidir. Açık rıza dışında, aşağıda yazan diğer şartlardan birinin varlığı durumunda da kişisel veriler işlenebilir. Kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı aşağıda belirtilen şartlardan yalnızca biri olabildiği gibi bu şartlardan birden fazlası da aynı kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı olabilir.

3.2.1. Kişisel Veri Sahibinin Açık Rızasının Bulunması

Kişisel verilerin işlenme şartlarından biri sahibinin açık rızasıdır. Kişisel veri sahibinin açık rızası belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayalı olarak ve özgür iradeyle açıklanmalıdır. Siteye üye olan herkes, kullanım sözleşmesini ve kişisel verilerin işlenmesine dair bilgilendirmeyi okuduğunu ve peşinen kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder. Bu kapsamda, daha sonra kişisel verilerin işlenmesine dair tüm itiraz, dava, şikayet ve talep haklarından peşinen feragat edilmiş sayılır.

3.2.2. Açık rıza aranmaksızın kişisel verilerinin işlenebileceği haller

3.2.2.1. Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi

Veri sahibinin kişisel verileri, kanunda açıkça öngörülmesi halinde açık rızası alınmadan hukuka uygun olarak işlenebilecektir

3.2.2.2. Fiili imkansızlık Sebebiyle İlgilinin Açık Rızasının Alınamaması

Fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda olan veya rızasına geçerlilik tanınamayacak olan kişinin kendisinin ya da başka bir kişinin hayatı veya beden bütünlüğünü korumak için kişisel verisinin işlenmesinin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.

3.2.2.3. Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan İlgi Olması

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde kişisel verilerin işlenmesi mümkündür.

3.2.2.4. Hukuki Yükümlülük

MANIBUX, hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi için işlemenin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.

3.2.2.5. Kişisel Veri Sahibinin Kişisel Verisini Alenileştirmesi

Veri sahibinin, kişisel verisini kendisi tarafından alenileştirilmiş olması halinde ilgili kişisel veriler işlenebilecektir.

3.2.2.6. Bir Hakkın Tesisi veya Korunması için Veri İşlemenin Zorunlu Olması

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir

3.2.2.7. MANIBUX’ın Meşru Menfaati için Veri İşlemenin Zorunlu Olması

Kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla MANIBUX meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.

3.3. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi

MANIBUX, KVKK ile “özel nitelikli” olarak belirlenen kişisel verilerin işlenmesinde, KVKK’da öngörülen düzenlemelere hassasiyetle uygun davranmaktadır.

KVKK’nın 6. maddesinde, hukuka aykırı olarak işlendiğinde kişilerin mağduriyetine veya ayrımcılığa sebep olma riski taşıyan bir takım kişisel veri “özel nitelikli” olarak belirlenmiştir. Bu veriler; ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir.

KVKK’ya uygun bir biçimde MANIBUX tarafından; özel nitelikli kişisel veriler, KVK Kurulu tarafından belirlenecek olan yeterli önlemlerin alınması kaydıyla aşağıdaki durumlarda işlenmektedir:

ï Kişisel veri sahibinin açık rızası var ise veya

ï Kişisel veri sahibinin açık rızası yok ise; – Kişisel veri sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde,

– Kişisel veri sahibinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmektedir.

3.4 Kişisel Verilerin Kategorizasyonu

KVKK 10. maddesi uyarınca ilgili kişiler bilgilendirilerek, MANIBUX’ın meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda KVKK 5. ve 6. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından bir veya birkaçına dayalı ve sınırlı olarak KVKK’da başta kişisel verilerin işlenmesine ilişkin 4. maddede belirtilen ilkeler olmak üzere KVKK’da belirtilen genel ilkelere ve KVKK’da düzenlenen bütün yükümlülüklere uyularak veri sahiplerine ilişkin veriler, veri kategorileri bazında işlenmektedir.

3.5 Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesi

KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel veriler resen veya ilgili kişinin talebi üzerine veri sorumlusu tarafından silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir

3.6 Kişisel Verilerin Aktarılması

Gerek Anayasa gerek gerekse de KVKK kapsamında yer alan hükümler doğrultusunda, MANIBUX kişisel verilerin yurt içi ve/veya yurt dışı ile paylaşılması konusunda azami özen ve dikkat göstermekte olup, bu kapsamda mevcut düzenlemelere uygun olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

3.7 Aydınlatma Yükümlülüğü

Anayasa’ya göre herkesin, kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme hakkına sahip olduğu ortaya konulmuştur. Bu doğrultuda KVKK 11inci maddesinde kişisel veri sahibinin hakları arasında “bilgi talep etme” de sayılmıştır. MANIBUX, bu kapsamda, Anayasa ve KVKK 11inci maddelerine uygun olarak kişisel veri sahibinin bilgi talep etmesi durumunda gerekli bilgilendirmeyi yapmaktadır.

Bu kapsamda, KVKK 10. maddesine uygun olarak, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında kişisel veri sahiplerine, kişisel verilerinin elde edilmesi sırasında MANIBUX’un kimliği, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ile kişisel veri sahibinin KVKK 11inci maddesi kapsamında sahip olduğu haklarla ilgili aydınlatma yapmaktadır. Sitede yer alan kullanım sözleşmesini kabul eden ve siteye üye olan her kişi bu aydınlatmanın kendisine yapıldığını kabul etmektedir.

Bunun yanında MANIBUX, KVKK’daki tüm hususlar ile başta dürüstlük kuralına uygun kişisel veri işleme faaliyetinde bulunduğunu kişisel veri sahipleri ile ilgililere işbu Politika belgesi başta olmak üzere çeşitli kamuoyuna açık dokümanlarla duyurarak, kişisel veri işleme faaliyetlerinde ilgilileri bilgilendirmeyi ve şeffaflığı sağlamaktadır.

 

4. KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI

MANIBUX, veri güvenliğinin sağlanması konusuna azami dikkat ve özeni göstermekte olup, bu kapsamda KVKK Kanunu’nun 12. maddesi uyarınca “veri güvenliğini” sağlamaya yönelik aşağıda belirtilen hususlar ile ilgili gerekli tedbirler alınmaktadır.

I. MANIBUX ;

ï Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlenmesi,

ï Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlenmesi,

ï Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak, amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirlerin alınmasını temin eder.

II. MANIBUX, kişisel verilerin kendi adına başka bir gerçek veya tüzel kişi tarafından işlenmesi hâlinde, birinci madde de belirtilen tedbirlerin alınması hususunda bu kişilerle birlikte müştereken sorumludur.

III. MANIBUX Tüzel kişiliği, çalışanları ve/veya görevleri dolayısıyla kişisel bilgileri öğrenen kişiler, bahse konu bilgileri KVKK ve diğer kanunlarda yer alan hükümlere aykırı olarak başkasına açıklayamaz ve işleme amacı dışında kullanamazlar. Bu yükümlülük görevden ayrılmalarından sonra da devam eder.

IV. İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, bahse konu durumun en kısa sürede ilgilisine bildirir.

 

5. VERİ SAHİBİNİN HAKLARININ GÖZETİLMESİ

Kişisel veri sahipleri aşağıda sıralanan haklarına ilişkin taleplerini MANIBUX’a iletmeleri durumunda talepler niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırmaktadır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, MANIBUX tarafından KVK Kurulunca veya diğer otoritelerce belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Bu kapsamda veri sahipleri taleplerini yazılı olarak MANIBUX’a iletebileceklerdir.

Kişisel veri sahipleri;

¨ Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

¨ Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

¨ Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

¨ Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

¨ Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

¨ KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

¨ İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

¨ Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

 

GİZLİLİK POLİTİKASI

 

ÖNSÖZ

Manibux Bilişim Hizmetleri A.Ş. (bundan böyle “Manibux” veya “Şirket” olarak anılacaktır.) olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, ticari ve sosyal ilişkilerimiz nedeniyle temas ettiğimiz tüm gerçek kişilere ait kişisel verilerin güvenliği ve alınması gerekli önlemler konusuna büyük önem vermekteyiz. İşte bu nedenle Manibux markası ile kişisel verilerinizin güvende olacağından emin olarak işlemlerinizi yapabilirsiniz. Gerek T.C. Anayasası gerekse kişisel verilerin korunması ile ilgili diğer mevzuat ile güvence altına alınan verilerinizle ilgili haklarınıza riayet etmekteyiz. Kanunun öngördüğü ilkeleri benimsemekte, kişisel verilerin işlenmesi, silinmesi, yok edilmesi, anonim hale getirilmesi, aktarılması, ilgili kişinin aydınlatılması ve veri güvenliğinin sağlanmasıyla ilgili yükümlülükleri yerine getirmekteyiz. Bu kapsamda kişisel veri güvenliği konusundaki evrensel “şeffaflık” ve “hesap verilebilirlik” ilkelerine sadık kalarak hazırladığımız kurumsal Gizlilik Politikamızı (“Politika”) sizlerin erişimine sunmaktayız.

 

Saygılarımızla,

Manibux Bilişim Hizmetleri A.Ş.

 

 1. Amacı

 

İşbu Gizlilik Politikası, Manibux Bilişim Hizmetleri A.Ş.(bundan sonra “Manibux”) olarak anılacaktır) kişisel verileri toplama yöntemlerini ve hukuki sebeplerini, hangi kişi gruplarının kişisel verilerinin işlendiğini, bu kişi gruplarına ilişkin olarak hangi kategoride kişisel veri işlendiğini ve örnek veri türleri, bu kişisel verilerin hangi iş süreçlerinde ve hangi amaçlarla kullanıldığını, kişisel verilerin güvenliğini sağlamak amacıyla alınan teknik ve idari tedbirleri, kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceğini, kişisel verileri saklama sürelerini, ilgili kişilerin kişisel verileri üzerindeki haklarının neler olduğunu ve bu hakları nasıl kullanabileceklerini, resmi makamlarla kişisel veri paylaşımını açıklamaktadır.

 

 1. Kapsamı ve Değiştirilmesi

Şirketimiz tarafından hazırlanan bu Politika, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak hazırlanmıştır. Gerçek kişi olmak kaydıyla; Kullanıcılar (Müşteriler olarak anılacaktır), potansiyel kullanıcılar (potansiyel müşteriler olarak anılacaktır), Manibux ortakları, yetkilileri, çalışanları ve çalışan adayları, iş ortağı yetkilileri ve çalışanları, temsilcileri ve çalışanları, ziyaretçiler ve ilgili diğer tüm üçüncü kişiler için hazırlanmıştır ve bu sayılan kişi gruplarına ilişkin kurumsal düzenlemeleri kapsamaktadır. Kanunun İstisnalar başlıklı 28 inci maddesinde sayılan haller için yine aynı Kanunun hükümleri uygulanmayacağı için söz konusu istisna halleri bu Politika kapsamı dışındadır.

Şirket, bu Politikayı internet sitesinde yayınlamak suretiyle bu kişisel veri sahiplerini Kanun hakkında bilgilendirmektedir.

Bu Politika, yukarıda belirtilen ilgili kişiler için, Şirketimizin bu ilgili kişilerin kişisel verilerini tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlemesi halinde uygulanacaktır. Verinin aşağıda belirtilen kapsamda “Kişisel Veri” kapsamında yer almaması veya Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetinin yukarıda belirtilen yollarla olmaması halinde bu Politika uygulanmayacaktır.

Sizlerden rızanızla ya da Kanunda sayılan diğer hukuka uygunluk halleri gereği elde edilmiş veriler, sunmuş olduğumuz hizmetlerin kalitelisinin arttırılması ve kalite politikamızın iyileştirilmesi amacıyla kullanılacaktır. Yine elimizdeki bazı veriler ise, kişisel olmaktan çıkarılmakta ve anonimleştirilmektedir. Bu veriler, istatistiki amaçlarla kullanılan verilerdir ve Kanun uygulamasına ve Politikamıza tabi değildir.

Şirketimiz, Politikamızı ve buna dayanarak hazırladığımız yönerge, talimat vb. kişisel veri güvenliğine dair tüm kurumsal nitelikli iç düzenlemelerimizi, Kanuna uygun olmak ve kişisel verilerin daha iyi korunması şartı ile değiştirme hakkına sahiptir.

 

 1. 3.Tanımlar

 

KISALTMA

TANIM

Açık Rıza

Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza.

İmha

Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi.

Kanun

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu.

Kişisel veri

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.

Kişisel verilerin anonim hale getirilmesi

Kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi.

Kişisel verilerin işlenmesi

Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.

Kişisel verilerin silinmesi

Kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemi.

Kişisel verilerin yok edilmesi

Kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemi.

Kurul

Kişisel Verileri Koruma Kurulu

Şirket

Manibux Bilişim Hizmetleri A.Ş.

Veri sahibi

Kişisel verisi işlenen gerçek kişi

Veri sorumlusu

Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi

 

 1. Kişisel Verilerin İşlenmesi İle İlgili Temel Kurallar

Manibux, kişisel verileri KVKK ve diğer mevzuatta öngörülen ilke, usul ve esaslara uygun olarak işlemektedir. Bu kapsamda, kişisel veriler işlenirken KVKK’da yer alan aşağıdaki ilkelere uyum sağlanmaktadır.

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma: Manibux, topladığı ya da kendisine diğer şirketlerden gelen verilerin kaynağını sorgular ve bunların hukuka uygun ve dürüstlük kuralları çerçevesinde elde edilmesine önem verir.
 • Doğru ve gerektiğinde güncel olma: Kurum bünyesinde bulunan bütün verilerin doğru bilgi olmasına, yanlış bilgi içermemesine ve nihayet kişisel verilerde değişiklik olduğu takdirde bunları kendisine iletildiği takdirde güncellemeye önem verir.
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme: Kişisel verileri, ancak sunduğu ve hizmet sırasında kişilerden onayını aldığı amaçlarla sınırlı şekilde işler. İş amacı dışında verileri işlemez, kullanmaz ve kullandırmaz.
 • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma: Manibux, sadece verileri işlendikleri amaçla sınırlı ve hizmetin gerektirdiği ölçüde kullanır.
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme: Manibux, sözleşmenin ifasından kaynaklı verileri, ilgili mevzuattaki ihtilaf çıkma süreleri, borçlar, ticaret, iş sağlığı ve güvenliği ve vergi hukuku gibi mevzuat gereklilikleri kadar bünyesinde muhafaza eder. Buna karşın, bu amaçlar ortadan kalktığında veriyi siler, imha eder ya da anonimleştirir. Bu konuya dair kurumsal nitelikli Kişisel Verileri Silme ve İmha Politikası’nı esas alır.
 1. Veri Minimizasyonu / Data Minimisation İlkesi

Manibux’a ulaşan veriler aynı zamanda Azami Tasarruf / Cimrilik ilkesi uyarınca, ancak gerekli olduğu kadar sisteme işlenir. Toplanacak verilerin kategorisi ve niteliği işlenme amacına göre belirlenir. Gerekli olmayan veriler toplanmaz. Şirketimize intikal eden diğer veriler de aynı şekilde şirket bilişim sistemlerine aktarılır. İhtiyaç duyulmayan bilgiler sisteme kaydedilmez, silinir ya da anonim hale getirilir. Ancak bu veriler, istatistiki amaçlarla kullanılabilir.

 1. Kişisel Verilerin Silinmesi, İmhası, Anonimleştirilmesi

Manibux topladığı kişisel verileri, KVKK’nın 7 ve 17 nci maddeleri ile Türk Ceza Kanunu 138 inci maddelerini dikkate alarak; 6493 sayılı Ödeme Ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri Ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun, 4857 sayılı İş Kanunu, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve diğer ilgili kanunların öngördüğü süreler ve/veya işleme amacının gerekli kıldığı süreler boyunca saklamaktadır. Bu sürelerin sona ermesi durumunda ise Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca silecek, yok edecek veya anonim hale getirecektir.

Şirket mezkur Yönetmelik uyarınca, kurumsal nitelikli bir Kişisel Verilerin Saklanması ve İmhası Politikası hazırlamış, buna göre silme, yok etme ve anonim hale getirmeye ilişkin yöntem ve aldığı teknik ve idari tedbirleri ayrıntılı olarak açıklamaktadır.

 1. Doğruluk ve Veri Güncelliği

Manibux bünyesinde bulunan veriler, kural olarak ilgili kişilerin beyanı üzerine beyan ettiği şekilde işlenir. Şirket, çalışanları, tedarikçileri, müşterileri ya da İninal ile temas kuran kişilerin beyan ettiği verilerin doğruluğunu araştırmak zorunda olmadığı gibi hukuken ve çalışma ilkeleri nedeniyle de bu yönde bir yola başvurmaz. Beyan edilen veriler, doğru kabul edilir. Kişisel verilerin doğruluğu ve güncelliği ilkesi İninal tarafından da benimsenmiştir. Şirketimizin kendisine ulaşan resmî belgelerden veya ilgilisinin talebi üzerine işlemiş olduğu kişisel verileri günceller. Bunun için gerekli önlemleri alır.

 1. Gizlilik ve Veri Güvenliği

Kişisel veriler gizlidir ve Manibux bu gizliliğe riayet etmektedir. Kişisel verilere şirket içinde ancak yetki verilmiş kişiler ulaşabilir. Hiç kimse sözleşme ya da kanuna uygunluk olmaksızın başkaca hiçbir amaç için bu verileri kullanamaz, kopyalayamaz, çoğaltamaz, başkalarına aktaramaz, iş amaçları dışında kullanamaz. Manibux tarafından toplanan kişisel verilerin korunması ve yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve veri sahibinin mağdur olmaması için gerekli teknik ve idari bütün tedbirler alınmaktadır. Bu çerçevede yazılımların standartlara uygun olması, üçüncü partilerin özenle seçilmesi ve şirket içinde de Gizlilik Politikasına riayet edilmesi sağlanmaktadır. Ayrıca, hukuka uygun olarak kişisel verileri paylaştığımız şirketlerden de verileri koruması talep edilir.

 1. 9.Veri İşleme Amaçları

Elde edilen veriler, ödeme ve uygulama hizmeti alan müşteriler ile Şirketin hissedar, yönetici, çalışanları, çalışan adayları ve idari, mali ve teknik nitelikli mal ve hizmet tedarikçisi veri konusu kişi grupları ile olan ilişkileri doğrultusunda aşağıda sıralanan amaçlar doğrultusunda işlenecektir:

 • Manibux tarafından sunulan hizmetlerin ve iş faaliyetlerinin ifası ve icrası ile bu hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak amacıyla gerekli çalışmaların yapılması ve iş süreçlerinin yürütülmesi,
 • Hizmet ve faaliyetlerin Şirket prosedürleri ve/veya ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini için gerekli operasyonel faaliyetlerin planlanması ve icrası,
 • Güncel kampanya ve ödeme araçlarının kullanılabileceği, özellikle Müşterilerin ödeme hizmetini daha geniş alanda ve efektif kullanmasında yararlı olacak bilgilerinin aktivasyon ve onay süreçleri için tedarikçiler ile paylaşılması,
 • Manibux kart uygulamaları ve sunulan hizmetlerle ilgili farkındalık oluşturulması, tanıtım ve pazarlama süreçlerinin yürütülmesi,
 • Manibux ve onunla iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temin edilmesi,
 • Sair sözleşme veya ticari ilişkiler kapsamında ilgili kişilerle iletişim kurulması,
 • Risk Yönetimi ve uyum kapsamında denetim faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası,
 • Yetkili ve resmi kurum/kuruluşlara bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmesi,
 • Manibux’un idari ve finansal operasyonlarının güvenliğinin temini,
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası,
 • Bilgi teknolojileri altyapısının oluşturulması ve yönetilmesi
 • Finans, muhasebe ve/veya faturalandırmaya ilişkin süreçlerin takibi
 • Hukuki süreçlerin takibi, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Resmi kurumlarla iletişim ve yazışmaların gerçekleştirilmesi,
 • Müşteri talep ve/veya şikayetlerinin takibi,
 • Sözleşme süreçlerinin ve/veya hukuki taleplerin takibi,
 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin icrası,
 • Temsilci, sağlayıcı ve/veya sair iş ortaklarıyla olan ilişkilerin yönetimi süreçlerinin icrası,
 • Temsilci, sağlayıcı ve/veya sair iş ortaklarının erişim yetkilerinin planlanması ve/veya icrası,
 • Müşteri memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve sağlanması,
 • Verilerin doğru ve güncel olmasının sağlanması
 • Sağlanan hizmetlere ilişkin sistemsel kayıtların tutulması ve raporlamaların gerçekleştirilmesi
 • İş faaliyetlerine ilişkin analizlerin planlanması ve/veya icrası,
 • İş sağlığı ve güvenliği süreçlerinin planlanması ve/veya icrası
 • İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası
 • İnsan kaynakları süreçlerinin ve ihtiyaçlarının planlanması ve/veya icrası,
 • Personel istihdamına ilişkin süreçlerin yönetilmesi
 • Çalışanlar için yan haklar ve menfaatlerin planlanması ve/veya icrası,
 • Çalışanların performans değerlendirme süreçlerinin planlanması ve/veya takibi,
 • Çalışanların erişim yetkilerinin planlanması ve/veya icrası,
 • Şirkete ait ayni varlıkların ve kaynakların güvenliğinin temini
 1. Manibux’un Kişisel Veri İşlemesi

Şirket, ancak 6493 sayılı Kanunun 12 nci maddesinde tanımlanan ödeme hizmetleri ile Suç Gelirlerinin Aklanmasinin Ve Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin Yükümlülüklere Uyum Programı Hakkında Yönetmelik gibi ilgili mevzuat uyarınca, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, MASAK, BKM gibi kamu kurum ve kuruluşları nezdindeki denetim, bildirim, izleme ve kontrol gibi yükümlülüklerini yerine getirmeye yönelik olarak ve kurumsal meşru amaçları doğrultusunda kişisel verileri işlemektedir. Ancak veriler hiçbir şekilde hukuka aykırı hizmetler için kullanılamaz.Manibux bünyesinde işlenen verilerin kategorileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

 

Kategori

Açıklama

Kimlik

Ad soyad, Anne – baba adı, Anne kızlık soyadı, Doğum tarihi, Doğum yeri, Medeni hali, Nüfus cüzdanı seri sıra no, TC kimlik no v.b.

İletişim

Adres no, E-posta adresi, İletişim adresi, Kayıtlı elektronik posta adresi (KEP), Telefon no v.b.

Özlük

Bordro bilgileri, Disiplin soruşturması, İşe giriş belgesi kayıtları, özgeçmiş bilgileri, Performans değerlendirme raporları v.b.

Hukuki İşlem

Adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, Dava dosyasındaki bilgiler v.b.

Müşteri İşlem

İşlem sahibi bilgisi, işlem numarası, işlemin oluşturulma tarihi, işleme alınma tarihi, ödeme tarihi, işlem tutarı, kullanıcılar tarafından iletilen her türlü talep ve şikayet, işlemin gerçekleşme esnasında eklenen her türlü yorum ve bunlara ilişkin her türlü kayıt ve raporlar v.b.

Fiziksel Mekan Güvenliği

Çalışan ve ziyaretçilerin giriş çıkış kayıt bilgileri, Kamera kayıtları v.b.

İşlem Güvenliği

IP adresi bilgileri, İnternet sitesi giriş çıkış bilgileri, Kullanıcı adı soyadı, kullanıcı grup bilgisi, kullanıcı şifre ve parola bilgileri v.b.

Risk Yönetimi

KYC (Müşterini Tanı İlkeleri), AML (Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesi) ve Antifraud (Dolandırıcılığın Önlenmesi) finansal güvenliğinin sağlanması ile risk yönetimi faaliyetleri kapsamında kullanılabilecek tüm bilgiler, iş sağlığı ve güvenliği hizmeti kapsamındaki veriler

Finans

Banka adı, hesap numarası, IBAN numarası, bakiye bilgisi v.b.

Mesleki Deneyim

Çalışanlara ait diploma, kurs, meslek içi eğitim bilgileri, sertifikalar v.b.

Pazarlama

Alışveriş geçmişi bilgileri, Anket, Çerez kayıtları, Kampanya çalışmasıyla elde edilen bilgiler v.b.

Görsel ve İşitsel Kayıtlar

Özlük dosyasındaki Fotoğraflar, sosyal medya mecralarındaki görseller, çağrı merkezi ses kaydı gibi.

Felsefi İnanç, Din, Mezhep Ve Diğer İnançlar

Kimlik belgelerindeki Dini aidiyete ilişkin bilgiler,

Sağlık Bilgileri

Engellilik durumuna ait bilgiler, kan grubu bilgisi, kişisel sağlık bilgileri v.b.

Ceza Mahkumiyeti Ve Güvenlik Tedbirleri

Adli sicil kaydı v.b.

Biyometrik Veri

Parmak izi, yüz tanıma vb.

Diğer Bilgiler

Çalışan eş ve çocuk bilgileri, çalışan adayı referansları, imza, imza sirküleri v.b.

 

 1. Özel Nitelikli Verilerin İşlenmesi

6698 sayılı Kanun’un 6 ncı maddesinde sayılan özel nitelikli kişisel verilerden din, sağlık, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri ilgili verileri ile biyometrik veriler Manibux’un ticari, teknik ve idari iş ve işlemleri nedeniyle işlenebilmektedir. Şirketimizde özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi konusunda ayrıca Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası mevcuttur.

Çalışanlarımızın sağlık bilgileri, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğin “İşyeri Hekimlerinin Görevleri” başlıklı 9 uncu maddesi uyarınca, yalnızca sır saklama yükümlülüğü olan iş yeri hekiminin sorumluluğunda işlenmekte ve sadece dosyasında muhafaza edilmektedir. Bu konuda ayrıca Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik hükümleri de dikkate alınmaktadır. Çalışanlarımızın diğer özel nitelikli verilerinin işlenmesi konusunda ise açık rıza şartına riayet edilmektedir.

Müşterilerimize ait biyometrik veriler ise, Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik ve Ödeme Kuruluşları ve Elektronik Para Kuruluşlarının Bilgi Sistemlerinin Yönetimine ve Denetimine İlişkin Tebliğ gibi mevzuat uyarınca, kimlik tanımlayıcı sistemlerimizde yalnızca kimlik doğrulama işlemi yapabilmek amacıyla talep edilmektedir.

Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde Şirket olarak, ilgili kişinin açık rızası/onayı yanında Kurul tarafından ayrıca belirlenen yeterli önlemler de alınmaktadır.

 

 1. Otomatik Sistemlerle İşlenen Veriler

Otomatik sistemler aracılığı ile işlenen veriler konusunda da Manibux, Kanuna uygun davranır. Manibux, Api, Ön Ödemeli Kart ve Manibux Cüzdan, Manibux mobil uygulaması ile yapılan işlemler nedeniyle kişisel veriler otomatik yollarla işlenebilmektedir. Aydınlatma yükümlülüğü kapsamında toplanan bu veriler, yasal zorunluluk halleri dışında, kişilerin açık rızası olmaksızın kişi aleyhine kullanılamaz. Ancak Manibux, kendi sistemindeki verileri kullanarak işlem yapacağı kişilerle ilgili kararlar alabilir.

 1. Kullanıcı Bilgileri ve İnternet

Manibux uygulaması üzerinden internet sitelerinde yapılacak işlemler nedeniyle kişisel verilerin toplanması, işlenmesi ve kullanılması durumunda ilgili kişiler gizlilik bildirimi ile ve gerekirse çerezler hakkında bilgilendirilir.

Kişiler ayrıca internet sayfamızdaki üyelik kaydı gibi işlemler sırasında işlenecek verileri konusunda da bilgilendirilir. Böylece kişisel veriler hukuka uygun olarak işlenir.

 1. Kişisel Verilerin Yurt İçi ve Yurt Dışına Aktarılması

6493 sayılı Kanun kapsamında ödeme hizmeti vermeye yönelik faaliyet izni olan Manıbux, ödeme kuruluşu olarak bu Kanunda yer alan hususlar ile ilgili belgeleri ve kayıtları en az on yıl süreyle güvenli ve istenildiği an erişime imkân sağlayacak şekilde ancak yurt içinde saklayabilmektedir.

Diğer yandan Şirket, mezkur Kanun kapsamına girmeyen diğer iş ve işlemleri nedeniyle işlediği kişisel verileri Kurul tarafından belirlenen şartlar dahilinde ve 6698 sayılı Kanunun 8 ve 9 uncu maddelerindeki şartlara uygun olarak yurt içinde ve yurt dışına aktarma yetkisine sahiptir.

Bu doğrultuda Manibux; 6493 ve 5549 sayılı özel yasalar nedeniyle ödeme hizmeti sunduğu müşterilerine ait bazı bilgileri hukuki yükümlülüğü uyarınca Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Anonim Şirketi, BKM, MASAK gibi resmi nitelikli merkezlerle paylaşmak durumundadır.

Şirket tarafından hizmetin görülebilmesi ve firma meşru menfaati doğrultusunda yurt içindeki iş ve çözüm ortakları ile paylaşılabilir.

6493 sayılı Kanun kapsamındaki işlemler hariç olmak üzere; diğer faaliyetler nedeniyle işlenen kişisel veriler, kurumsal elektronik iletişim kanalları için gerekli altyapı ve hizmetler ile veri güvenliğinin sağlanması, günümüzde yaygın ve kaçınılmaz olarak kullanılan anlık ileti ya da online iletişim kanalları ile hizmet sunumu amacıyla ABD menşeli menşeili Microsoft ve Whatsapp, Facebook, Twitter gibi arşiv ya da bulut hizmeti firmalarına, platform ve uygulamalara aktarılabilmektedir.

 1. Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Manibux tarafından işlenen kişisel verileriniz ile ilgili olarak, KVKK 11 inci maddesi uyarınca sahip olduğunuz haklarınızı kullanabilmeniz amacıyla sizler için bir başvuru formu hazırlanmış ve internet sayfamızda sunulmuştur.

Bu doğrultuda kişisel verileri işlenen gerçek kişiler, internet sayfamızda duyurulan iletişim adresini kullanarak kendi verisi ile ilgili olarak;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde, KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahiptir.

Buna karşın, Şirket içinde anonimleştirilmiş verilerle ilgili olarak kişilerin bir hakkı bulunmamaktadır. Manibux, kişisel verileri, iş ve sözleşme ilişkisi gereğince, bir yargısal görevin ya da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Anonim Şirketi, MASAK gibi kamu otoritesinin Kanuni yetkilerini kullanması amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşabilir.

Kişisel veri sahipleri, yukarıda belirtilen haklarına ilişkin taleplerini Şirket resmi internet adresinden temin edebileceğiniz Başvuru Formunu eksiksiz doldurarak ve ıslak imza ile imzalayarak iadeli taahhütlü mektupla ve kimlik fotokopileriyle (nüfus cüzdanı için sadece ön yüz fotokopisi olacak şekilde) göndererek Şirkete iletebileceklerdir. Başvurularınız, başvurunuzun içeriğine göre en kısa sürede ya da şirketimize ulaşmasından sonra en geç 30 gün içinde cevaplanacaktır. Başvurularınızı, iadeli taahhütlü mektupla yapmanız gerekmektedir. Ayrıca başvurularınızın sadece sizlerle ilgili kısmı cevaplanacak olup, eşiniz, yakınınız ya da arkadaşınız hakkında yapılan bir başvuru kabul edilmeyecektir. Başvuru ve Bilgi Talep Formu için tıklayınız.

Manibux, başvuru sahiplerinden başkaca ilgili bilgi ve belge talep edebilir.

 1. Denetim

Şirket, kişisel verilerin korunması konusunda gerekli iç ve dış denetimleri yaptırır.

 1. İhlallerin Bildirimi

Kişisel verilerle ilgili herhangi bir ihlal olduğu kendisine bildirildiğinde, Manibux bu durumun öğrenildiği tarihten itibaren gecikmeksizin ve en geç 72 saat içinde Kişisel Verilerin Korunması Kuruluna bildirimde bulunması gerektiği bilinciyle hareketeder. İlgilinin zararını en aza indirir ve zararı telafi eder. Kişisel verilerin dışarıdan yetkisiz kimselerce ele geçirildiğinde durumu derhal Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir.

İhlallerin bildirimi konusunda da kurumsal internet adresimizde belirtilen usullere göre başvuruda bulunabilirsiniz.